Toimintalinja

Asikkalan Raikkaan visio

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. (Asikkalan Raikkaan säännöt) Asikkalan Raikas pyrkii täyttämään Nuoren Suomen sinettiseuran vaatimukset ja sinettiseurana pysyminen on toimintaa ohjaava päämäärä tulevaisuudessa. Seuran toiminta pidetään laadukkaana ja vetovoimaisena; tämä turvaa toiminnan jatkuvuuden myös pitkällä aikavälillä.

Eettiset linjaukset

 1. Tasapuolisuus; seura kohtele jäsenistöään tasapuolisesti.
 2. Päihteettömyys; toimittaessa millä tavalla tahansa seuran nimissä tai lukuun päihteiden käyttöä ei suvaita.
 3. Erilaisuuden sieto; jokainen seuran jäsen voi osallistua toimintaan yksilönä ja yksityisyy-tensä säilyttäen.
 4. Yksilöllisyyden huomioonottaminen; jäsenistö voi osallistua seuran toimintaan omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminta ei ole vain kilpaurheilua ja siihen valmentautumista.
 5. Realistisuus; jäsenistölle ei luoda perusteettomia odotuksia.
 6. Neutraliteetti; aatteellinen ja sosiaalinen tausta eivät vaikuta siihen, miten seura suhtautuu jäsenistöönsä ja sidosryhmiinsä.
 7. Yhteistyö; yksilöt keskenään ja ryhmät keskenään tekevät yhteistyötä. Seura jäsenistöineen ylläpitää hyviä sidosryhmäsuhteita ulkopuolisten tahojen kanssa ja tekee näiden kanssa yhteistyötä.
 8. Sopimusten pitäminen
  1. Seuran sisäisiä sopimuksia noudatetaan kaksisuuntaisesti. (Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi urheilijasopimukset.)
  2. Seuran ulkoisten sidosryhmien kanssa tekemiä sopimuksia noudatetaan. (Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi hankesopimukset ja sponsorisopimukset.)
 9. Eettisesti arveluttava tai kielteinen toiminta; seura ei osallistu eettisesti kielteiseen toimintaan.

Urheiluseuran urheilulliset tavoitteet ja kasvatukselliset päämäärät

 1. Urheilulliset tavoitteet kuuluvat urheiluseuran toimintaan. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
 2. Kasvatukselliset päämäärät
  • Kasvatukselliset päämäärät koskevat koko seuraa eli kaikki jaostoja.
  • Kohtelun pitää ojennettaessa olla tasapuolista ja oikeudenmukaista, ei loukkaavaa.
  • Sääntöjen on oltava jäsenistön tiedossa (sisäinen sopimus, seura – ryhmät – yksilöt).
  • Esimerkin voima on suuri. Aikuiset ovat aina esimerkkinä.
  • Ohjaajat on valmennettava tehtäviinsä.
  • Lasten vanhemmille on järjestettävä tiedotustilaisuus (”eettiset iltamat”).

Urheiluseuran muut päämäärät

 1. Elämäntapavalistus
  • Kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin. Terveellisiä elämäntavat ovat kokonaisuus: ravinto, lepo ja liikunta kuuluvat niihin.
 2. Kannustaminen ja palkitseminen
  • Jatkuvaa kannustusta ja myönteistä palautetta annetaan.
  • Lapsia ja nuoria palkitaan osallistumisesta ja kehittymisestä.
  • Nuorille ja aikuisille kilpaurheilijoille on seurassa kannustejärjestelmä.
  • Talkoolaisia ja seura-aktiiveja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
 3. Taloudelliset näkökohdat
  • Vakavaraisuus turvaa toiminnan jatkuvuuden.
  • Lyhyellä aikavälillä uhrauksia (tappiot) voidaan tehdä.
  • Uhraukset ja kohtuullinen riskinotto kuuluvat myös urheiluseuratoimintaan.
  • Omavaraisuus turvaa itsenäisyyden ja antaa valintamahdollisuuksia (kehityspolkuja).
 4. Yhteiskunnalliset päämäärät
  • Asikkalan Raikas on ympäröivän yhteiskunnan osanen.
  • Vireä yhteistyö eli vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa on jatkuvaa.

Seuran organisaatio

 1. Asikkalan Raikkaan johtokunta

  Asikkalan Raikkaan johtokunta koostuu seuran syyskokouksessa valittavasta puheenjohtajasta ja 8 jäsenestä, jotka valitaan 2-vuotiskaudeksi vuorovuosin. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

  Syyskokous vahvistaa seuran urheilumuodot. Tämä on jaoston toiminnan valtuutus.

 2. Asikkalan Raikkaan jaostot

  Asikkalan Raikkaassa on tällä hetkellä kuusi jaostoa, hiihto-, koripallo-, lentopallo-, pyöräily- suunnistus- ja yleisurheilujaostot.

  1. Suunnistusjaoston organisaatio

   Suunnistusjaostossa on tällä hetkellä 7 henkilöä, mutta lukumäärää voidaan kasvattaa, jotta saadaan mukaan uusia toimijoita. Suunnistusjaostossa kaikilla on oma toimialue.

   Suunnistusjaoston kokoonpano ja toimialueet päätetään vuosittain.

   Toimialueet ovat seuraavat:
   Puheenjohtaja
   • valmistelee jaoston kokoukset ja kutsuu niihin
   • vastaa toimintasuunnitelmasta ja seuraa jaoston rahatilannetta
   Tiedottaja
   • tiedottaa seuran yleisestä toiminnasta yksin tai yhdessä toisten kanssa
   Sihteeri
   • toimii jaoston kokouksissa sihteerinä
   • laatii toimintakertomuksen
   Suunnistuskouluvastaava
   • suunnittelee suunnistuskoulun ohjelman yhdessä suunnistuskoulutyöryhmän kanssa
   • tiedottaa suunnistuskoululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnistuskoulun toiminnasta
   • ylläpitää seuran lastenrankia
   Nuorisovastaava
   • osallistuu suunnistuskoulun suunnitteluun
   • vastaa nuorten valmennuksesta ja leirityksestä
   • vastaa nuorten viestijoukkueista
   Kisailmoittaja
   • hoitaa kisoihin ilmoittautumiset
   • ylläpitää seuran sähköpostiosoitteistoa
   Harrastevastaava
   • suunnittelee iltarastikalenterin
   • organisoi iltarastien järjestämisen
   • vastaa iltarastien varustuksesta
   Karttavastaava
   • vastaa seuran kartoista
   • organisoi karttojen tekoa ja päivitystä yhdessä jaoston kanssa
   • ilmoittaa valmistuneet kartat liitolle
   Kalustovastaava
   • hoitaa seuran kalustoa
   • vastaa kalustohankinnoista

   Lisäksi jaostolla on emäntä, joka vastaa kahvituksista niin kisoissa kuin jaoston muissakin tapahtumissa, nettisivujen hoitaja, joka vastaa myös iltarastien tuloksista.

Suunnistusjaoston toimintamuodot

Asikkalan Raikkaan suunnistusjaoston toimintaan kuuluvat kaikki suunnistuksen lajit, mutta painopiste on kesäsuunnistuksessa. Seura pyrkii kasvattamaan ja kouluttamaan uusia suunnistajia, tarjoamaan harrastesuunnistusta ja toimimaan myös kilpasuunnistusseurana.

 1. Suunnistusjaoston toimintaa
  Suunnistuskoulu 7-14-vuotiaat

  Keväällä huhtikuussa alkaa suunnistuskoulu. Silloin kutsutaan aktiivisesti uusia lapsia suunnistuskoulun piiriin. Suunnistuskoulu jatkuu kesän ajan iltarastien yhteydessä ja syksyllä, lokakuussa siirrytään sisään salivuorolle. Suunnistuskouluun voi tulla myös muulloin kuin keväällä. Suunnistuskoulu jakaantuu ryhmiin sen mukaan, minkä ikäisiä lapsia on mukana toiminnassa.

  Syksyllä järjestetään kaikille halukkaille suunnistusleiripäivä. Keväällä järjestetään yli 11-vuotiaille kilpasuunnistajille suunnistusleiri viikonloppuna.

  14–20-vuotiaat nuoret
  Nuoret ovat mukana toiminnassa joko kilpa- tai harrastesuunnistajina. Harrastesuunnistajille on iltarasteilla sopivia ratoja. Nuoria kannustetaan kilpailemaan. Seura maksaa kaikkien lasten ja nuorten kilpailumaksut. Talvikaudella on salivuoro. Silloin on kuntopiiri tai saliharjoitus sekä pelataan sählyä.
  Aikuiset
  Aikuisille on haasteita niin harrastesuunnistajina kuin kilpailijoina. Seura järjestää iltarasteja kesäkeskiviikkoisin toukokuun alusta syyskuun alkuun. Heinäkuussa on kesätauko.
  Aikuisten ja nuorten kilparyhmä: Fresh Team
  Fresh Team on perustettu tukemaan kilpasuunnistajien harjoittelua. Fresh Teamiin kuulumisesta päättää suunnistusjaosto. Fresh Teamia varten laadittuun kannustepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat myös ne 15–34-vuotiaat, jotka täyttävät palkkiokriteerit.

Hyväksytty suunnistusjaoston kokouksessa 23.2.2010

Hyväksytty Asikkalan Raikkaan johtokunnan kokouksessa 10.3.2010